Pravidla aukce sedaček (dále jen „Aukce“)

Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem Aukce je obchodní společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 25911368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2600 (dále jen „Organizátor“).
 2. Provozovatelem aukce je eSports.cz, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 836/30, 326 00
  Plzeň, IČ: 26340933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, vložka 14094 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Předmětem Aukce je celkem 90 originálních sedaček ze stadionu Bazaly (dále také jen „dražené věci“): 40 sedaček v plastovém provedení s originálními podpisy sportovců a 50 sedaček v kovovém provedení. Bližší specifikace sedaček je k nalezení na www.benefice.ostrava.cz
 4. Vyvolávací cena činí 1000 Kč pro plastové sedačky a 500 Kč pro kovové sedačky.
 5. Aukce bude spuštěna dne 4.10.2019 2019 v 11:00 hod a ukončena dne 31. 10. 2019 ve 12 hod.
 6. Celý výtěžek aukce poputuje 4 dětským domovům, a to Dětskému centru Domeček (IČ: 70631956), Dětskému domovu a Školní jídelně Ostrava-Slezská Ostrava  (IČ: 61989258), Dětskému domovu Úsměv a Školní jídelně (IČ: 61989321) a Dětský domov a Školní jídelna (IČ: 61989339)
 7. Náklady aukce jsou hrazeny Statutárním městem Ostrava.
 8. Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražba splňuje podmínky zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách). Dražba byla oznámena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce změnit pravidla, popřípadě Aukci zrušit.

 

 

Průběh Aukce

 1. Účast v Aukci je dobrovolná, zdarma a je k ní nutná registrace formou vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři. V registraci si každý uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo, které bude používat v průběhu Aukce. Dále je nutné uvést emailovou adresu, úplnou poštovní adresu, telefonní číslo. Registrací projevuje uživatel souhlas s pravidly Aukce.
 2. Aukce se může účastnit fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen „účastník Aukce“). Účastníkem Aukce nesmí být osoba, jíž byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost.
 3. Provozovatel Aukce si vyhrazuje právo v případě pochybností o identitě účastníka Aukce jej kontaktovat a jeho identitu ověřit. V případě, že o sobě účastník Aukce uvedl nepravdivé údaje, vyhrazuje si Provozovatel právo znemožnit takovému uživateli vstup do Aukce.
 4. Aukce je spuštěna dne 4. 10. 2019 v 11 hodin. V průběhu trvání aukce mohou vážní zájemci přihazovat k jednotlivým sedačkám v Aukci. Minimální částka příhozu je 100 Kč. Počet příhozů jedním Účastníkem není omezen, žádné omezení se nevztahuje ani na množství aukcí, jichž se daná osoba účastní. Účastník aukce může přihazovat současně k dvěma a více aukčním předmětům (sedačkám). Pakliže vydraží více předmětů, bude vyzván k úhradě všech
 5. Aukce končí dne 31. 10. 2019 ve 12 hod. Sedačka, na níž nebylo během posledních pěti minut přihozeno, v Aukci končí a získává nového majitele, tj. Účastníka, který nabídl nejvyšší částku. V 11:55 tedy začíná u každé ze sedaček běžet pětiminutová ochranná doba, je-li během ní sedačku přihozeno, začíná pětiminutová ochranná doba běžet od okamžiku učiněného příhozu znovu, v opačném případě se majitelem stává ten, kdo naposledy přihodil před započetím ochranné doby. Díky tomuto systému mají vážní zájemci o konkrétní sedačku možnost během pěti minut reagovat na předchozí nabídku. Takovéto prodlužování je časově neomezené.
 6. Pro Aukci je rozhodující čas serveru, který má každý Účastník možnost sledovat na stránce s Aukcí.
 7. Účastník, který učinil poslední (nejvyšší) nabídku (dále jen „vydražitel“) a je ve chvíli ukončení Aukce uveden jako poslední, získává na draženou sedačku nárok a je povinen ji za níže uvedených podmínek zaplatit a převzít.
 8. Organizátor Aukce vyzve vítěze Aukce do 10 dnů po ukončení Aukce k uzavření smlouvy, na základě níž přejde na vítěze Aukce vlastnické právo k sedačce (text smlouvy je zveřejněn na www.benefice.ostrava.cz), k zaslání částky, za níž sedačku vydražil, na sbírkový účet obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.,  č. 2801672690/2010, vedený u Fio banky, a následně k vyzvednutí sedačky. Účastník Aukce registrací (účastí) stvrzuje, že se s textem smlouvy seznámil a pro případ, že by se stal vydražitelem Aukce a došlo by k uzavření smlouvy, nemá proti jejímu znění námitek.
 9. V případě, že vítěz Aukce odmítne uhradit cenu, za kterou sedačku vydražil, ve sjednané lhůtě, popřípadě odmítne uzavřít smlouvu dle předchozího odstavce, může Organizátor vyzvat dalšího, popřípadě dalšího v pořadí k uhrazení ceny, kterou nabízel na sedačku on a k uzavření smlouvy dle předchozího odstavce. Případně může Organizátor Aukci konkrétní sedačky zrušit. Právo volby náleží Organizátorovi.
 10. Předání sedaček probíhá výlučně osobním převzetím. Organizátor aukce v časném předstihu informuje vydražitele o termínu slavnostní akce, na níž si vydražitelé osobně převezmou vydražené předměty. Pakliže se vydražitel nebude moci s objektivních důvodů zúčastnit této akce, organizátor aukce ho bude dále informovat o dalších možných termínech osobního převzetí.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Jako návštěvník (účastník Aukce) registrací na stránce sportovniaukce.cz uděluji výslovný souhlas s tím, aby společnost eSports.cz, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň, IČ: 26340933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, vložka 14094, jakožto Správce, zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, uživatelské jméno, telefonní číslo, elektronickou (e-mailovou) adresu, adresu pro doručování za účelem doručení vydraženého předmětu, zodpovězení dotazů požadavků mnou vznesených a případného ověření identity účastníka Aukce.
 2. Výše uvedené osobní údaje (vyjma uživatelského jména) budou Provozovatelem uchovány v tajnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou níže uvedenou. Uživatelské jméno se zobrazuje pod Aukcí společně s výší příhozu účastníka Aukce.
 3. Výše uvedené osobní údaje budou za účelem uzavření smlouvy dle odst. 8 pravidel o Průběhu Aukce a za účelem předání sedačky předány Organizátorovi Aukce, tj. obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 25911368, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2600, jakožto Zpracovateli.
 4. Provozovatel Aukce upozorňuje, že registrací na stránce sportovniaukce.cz bere účastník Aukce na vědomí, že se přihlašuje do aukčního systému, v němž jeho osobní údaje zůstávají zachovány i po konci Aukce za účelem případného zájmu účastníka o další aukci v budoucnu. V případě žádosti učiněné způsobem uvedeným v předešlém odstavci, budou osobní údaje z databáze vymazány. Provozovatel upozorňuje, že z uvedeného důvodu mohou být zpracovateli předány i osobní údaje účastníka získané před touto Aukcí.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení aukce, je však v jeho zájmu poskytovat služby a funkce aukce v maximální možné kvalitě. Na případné výpadky systému nebo internetu nebude brán při rozhodování o výherci Aukce zřetel. V případě výpadku serveru či doložené nesprávné funkcionalitě systému v závěru aukce může být ale ve výjimečném případě rozhodnuto o jejím prodloužení či náhradním termínu ukončení za účelem zajištění regulérnosti aukce. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit aukci v jejím průběhu a to i bez upozornění a bez povinnosti náhrady vůči jakémukoliv uživateli. V zájmu provozovatele je kvalitní a bezchybný chod aukce.
 2. V případě nejasností, technických nebo funkčních problémů mohou uživatelé kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese info@sportovniaukce.cz

 

Návrh smlouvy

Smlouva o koupi a daru na podkladě proběhlé dobročinné aukce

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

Jméno organizace:      …………………………………………………………………..

adresa:                        ………………………………………………………………….

IČ:                              ………………………………………………………………….

zastoupená:                ………………………………………………………………….

Bankovní účet:           ………………………………………………………………….

VS:                              ………………………………………………………………….

na straně první jako prodávající nebo obdarovaný

 

a

 

Jméno a příjmení:      ………………………………………………………………….

adresa:                        ………………………………………………………………….

číslo OP:                     ………………………………………………………………….

email:                          ………………………………………………………………….

na straně druhé jako kupující nebo dárce

 

uzavřely níže uvedeného dne smlouvu v tomto znění:

I.

Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem věci……………

II.

Kupující si výše uvedenou věc kupuje za cenu: 1 Kč.

III.

Kupující prohlašuje, že se osobně seznámil se stavem věci a vzdává se jakýchkoliv budoucích reklamačních nároků.

IV.

Na základě této smlouvy dárce obdarovanému poskytne dar ve výši ……………….…..… Kč, slovy ………………………….……… korun českých.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se ho použít výhradně s účelem daru dle čl. V této smlouvy.

V.

Dar je určen Dětskému centru Domeček (IČ: 70631956), Dětskému domovu a Školní jídelně Ostrava-Slezská Ostrava (IČ: 61989258), Dětskému domovu Úsměv a Školní jídelně (IČ: 61989321) a Dětský domov a Školní jídelna (IČ: 61989339) za účelem sportovních a pohybových aktivit dětí a nákupu sportovního vybavení.

VI.

Věc bude kupujícímu předána v sídle prodávajícího po uhrazení kupní ceny a poskytnutí daru, kdy uvedené bude buď poskytnuto v hotovosti, kartou či bankovním převodem v den uzavření této smlouvy nebo nejpozději však do 5 kalendářních dnů.

VII.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění dárce souhlasí s užitím výše uvedených údajů v databázi dárců obdarovaného.

 

V Ostravě, dne ………….

 

 

 

………………………                                                                   …………………………

        prodávající                                                                                     kupující